Page 7 - Lifestyle_2019-2_GB
P. 7

MONIA
 (2 ½ – 8 ½)


 REBECA
 (2 ½ – 8 ½)
 TOSCANA
 (2 ½ – 8 ½)


 TOSCANA
 (2 ½ – 8 ½)
       MONIA
       (2 ½ – 8 ½)

 SNEAKER 6                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12